| Komentáře
9. 3. 2007 13:00

Otevřený dopis: tabák není potravina

Vážený pane hlavní hygieniku MUDr. Michaeli Víte, vážené Ministerstvo zdravotnictví.
Popelník v Bruselu. Na nemoci způsobené kouřením zemře ročně jen v české republice 18 000 lidí.
Popelník v Bruselu. Na nemoci způsobené kouřením zemře ročně jen v české republice 18 000 lidí. | Foto: Reuters

Otevřený dopis Vědecké rady České lékařské komory vládě uvádí ve snaze pomoci občanům před pasivním kouřením, mimo jiné, tato fakta:

 • Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčina morbidity a mortality na světě: v tomto století bude mít miliardu obětí, letos celosvětově 5 milionů, v EU 665 000 a v ČR 18 000.
 • Od roku 1950 bylo ve světě publikováno více než 120 000 vědeckých prací, které prokazují přímou souvislost mezi kouřením a vznikem několika desítek velmi závažných onemocnění.
 • Od roku 1981 bylo opakovaně vědecky prokázáno, že i pasivní kouření poškozuje zdraví. Kuřáci tedy občany ve svém okolí nejenom obtěžují, ale přímo ohrožují na zdraví a na životě. Zejména k poškození cév stačí malá dávka tabákového kouře, což prokazuje měřitelný pokles výskytu infarktů myokardu v zemích, kde se v restauracích nekouří. Obzvláště závažné následky má pasivní kouření na zdraví dětí.
 • Většina kuřáků nekouří dobrovolně jde o závislé, nemocné lidi. Většina kuřáků začala kouřit v dětském věku, kdy ke skutečně svobodnému rozhodnutí postrádali dostatek informací a schopností je posoudit. Dospělí kuřáci by pak ve většině případů (asi 70 % kuřáků starších 18 let) preferovali nekuřáctví, kdyby se ovšem své závislosti dokázali zbavit. To znamená, že asi 1,7 milionu Čechů si každý den koupí výrobek, který nechce.
 • V ČR se každoročně vykouří asi 20 000 000 000 cigaret. Navzdory výnosu ze spotřební daně je nikotinismus i z pohledu státu ekonomicky velmi nevýhodný. V zemích EU jsou hospodářské ztráty spojené s kouřením odhadovány na asi 300 euro/osobu/rok. V případě ČR jde tedy o ekonomickou ztrátu asi 80 miliard korun ročně.
 • Zkušenosti zemí, které zakázaly kouření v restauracích, ukazují, že tržby provozovatelů restaurací nejenom neklesly, ale naopak došlo k jejich zvýšení
 • Závislost na tabáku je nemoc (diagnóza F 17).
 • Další lékařské zprávy České koalice proti tabáku zde uvádí, že pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kterou dominantně působí kuřáctví, je ve světě 600 miliónů a ročně jich tři milióny zemřou. V České republice trpí CHOPN 800 tisíc až milión lidí, umírá na ni 2000 osob ročně. Zpráva dále uvádí, že s touto nemocí a jejím epidemickým výskytem si lékaři ani vědci neví rady.
 • Z dalších českých i světových lékařských prací a zpráv se dozvídáme, že kouření ničí nejen aktivní a pasivní kuřáky proti jejich vůli, ale také poškozuje plod v dítěte matky, ať už aktivní nebo pasivní kuřačky. Působí úmrtí novorozenců, ztrátu plodu, tedy zmaření nenarozeného dítěte, a iniciuje či spoluiniciuje bezpočet dalších chorob. Mezi nimi jde o velmi závažné choroby, které ve svých důsledcích vedou nejen k úmrtím, ale také dlouhodobému utrpení pacientů a postihuji prakticky všechny tělesné orgány, krev i psychiku pacientů.
 • Vzhledem k počtu obětí je tedy kouření nejničivější popsaná nemoc lidských dějin, přičemž je velmi jednoduše preventabilní, protože její příčina je známá.
 • Tabákové výrobky, které doposud z nepochopitelných důvodů náš právní systém staví na roveň potraviny, obsahují nejméně 4000 chemikálií z přírodního tabáku, z toho desítky mutagenů, kancerogenů, jedů a patogenů.
 • Na vyžádání zdravotní komise EU v nedávné době musely tabákové firmy dodat seznam takzvaných aditiv, tedy chemických látek do tabákových směsí uměle dodávaných. Ten seznam má 1 100 stran a první výsledky z komise EU prokazují, že také mezi dodávanými látkami, aditivy, je mnoho jedů, kancerogenů, mutagenů a zdraví škodlivých látek.

Shrneme-li tato prokázaná fakta, můžeme konstatovat fakt, že doposud z nepochopitelných důvodů systém nechrání zdraví občanů, ale naopak nemoc (dg. F 17), závislost na tabákových výrobcích a tabákové producenty, jejich výrobky a prosperitu.

Tabáková likvidace 

Tabákoví producenti ovšem likvidují bezpočet obyvatel nejen naší země, a to nekalým způsobem, neboť cigaretu prostřednictvím zejména filmové reklamy nabízí jako partnera a obdivuhodný výrobek.

Podle mezinárodního týmu vědců, sdruženého v organizaci Smoke Free Movies, podporovaného mimo jiné Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je propagace kouření filmem nejen hlavním iniciačním prvkem dětského kuřáctví, ale nyní je také nejagresivnější za posledních 50 let.

Filmový průmysl ve filmech pro děti i dospělé přes desítky let proseb státních i odborných organizací nabízí dále cigaretu jako něco obdivuhodného a prospěšného.

Mezi tisíci zkoumaných filmů nebyl nalezen jediný, který by reflektoval realitu, tedy cigaretu, potažmo kouření zobrazil věrně, představil tragické zdravotní, společenské a lidské důsledky této epidemie. Naopak 9 z 10 filmů kouření prokazatelně propaguje.

Rozsáhlý průzkum navíc prokázal, že tabákové výrobky jsou propagovány i dětskými filmy, určenými divákům ve věkové kategorii 12 let a to až v 80 procentech dětských filmů, které neustále rotují nejen v kinech a veřejnoprávních televizích, ale i soukromých médiích a videotékách.

Cigareta není potravina

Vážené Ministerstvo zdravotnictví, vážený pane hlavní hygieniku,

věříme, že jen nedorozuměním jsme se dostali do velmi perversní situace, kdy pečlivě a mnohonásobně vědecky dokladovaná nemoc kouření dg. F.17 je státem i zákonem doposud chráněna na úrovni potraviny.

V potravinových obchodech je také obchodována a pro tuto nejhorší popsanou nemoc historie - závislost na tabákových výrobcích - neexistuje žádné funkční zákonné ani praktické omezení, což vede k jejímu dynamickému nárůstu zejména mezi dětmi, neboť 90% kuřáků zasáhne hluboce v dětském věku.

Nástup věku, kdy děti onemocní touto závislostí se dramaticky snižuje. Dnes už v Praze na průměrných 10 let věku dítěte.

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky, zastupované v této věci Vaším útvarem je fakticky v situaci velmi nezáviděníhodné, kdy je vědecky prokázáno, že kuřáci v drtivé většině kouří proti své vůli, silou závislosti, která již dnes je popsána jako silnější než kupříkladu heroinová, tato nemoc nastupuje hluboce v dětském věku a vše nasvědčuje tomu, že ve společnosti ji z nepochopitelných důvodů chrání a udržuje právě ministerstvo vyčleněné pro ochranu zdraví obyvatel.

Nemoc kouření navíc je prokazatelně na našem území v epidemickém výskytu u dětských i dospělých pacientů.

Prosíme Vás, abyste vysvětlil, proč stát a jeho politický systém, zastupovaný iniciačně v této věci jednoznačně MZČR, podřízeně Vaším útvarem, nepřistupuje k této nemoci jako ke kterékoliv jiné.

Naopak fakticky umožňuje její další velmi progresivní, dynamické šíření mezi dětmi, které jsou primární obětí kouření, přičemž je vědecky doloženo, že nejméně každé druhé dítě kouření v budoucnu, často po předchozím letitém utrpení, podlehne a každému tabákové výrobky poškodí zraví.

Z výše doložených fakt dále jednoznačně vyplývá, že na nemoci kouření prodělává výrazně i stát. A to nejen finančně, desítkami miliard korun, ale také tím, že kouření způsobuje bezpočet potratů, osiření kvůli častým úmrtím mužů ve středním věku, kteří pak nemohou pečovat o rodinu. Prodělává také tím, že kouření může působit neplodnost, sterilitu u žen i mužů, ničení plodu a desítky dalších, často fatálních chorob, které zatěžují jak pacienta, tak státní pokladnu.

Doposud systém naprosto neřeší právo nejen nekuřáků na zdravý vzduch, ale hlavně právo dítěte na zdravý, plodný život a založení rodiny, která skutečně je základem nejen individuálního štěstí a spokojenosti občanů, ale i prosperity a zdraví státu.

Prosíme Vás, abyste neprodleně zasáhl ve prospěch života a zdraví dětí, neboť denně podle údajů WHO začne zbytečně kouřit nejméně 100 českých dětí!

Každé prodlení s ošetřením, řešením příčiny této epidemie stojí stát 50 mrtvých dětí denně, byť se nemoci zákeřněji projeví později, ale o to je situace horší.

Prosíme Vás, abyste neprodleně s Vašim týmem zamezil dalšímu šíření této epidemie již podle stávající legislativy. Pokud tato neumožňuje obranu před touto nemocí, (dg F.17 MKN), potom, abyste tuto obranu ihned inicioval a dovolujeme si doporučit následující postup:

 • 1) Odloučení prodeje tohoto multitoxinu a multipatogenu ze společného prodeje s potravinami. Není jediný rozumný důvod, proč tuto drogu obchodovat jako potravinu, když se jedná o nebezpečnou nemoc a jed s hrozivými společenskými důsledky.
 • 2) Kouření je propagováno filmovým průmyslem, tak se obchází zákon o zákazu reklamy tohoto výrobků. Doporučujeme MZČR, aby si nechalo udělat odborné znalecké posudky na to, zda filmová produkce představuje cigaretu věrně, tedy jako příčinu utrpení, nemoci a předčasných úmrtí či dokonce nenarození dětí vlivem ztráty plodnosti či plodu nebo úmrtín novorozence, anebo zda naopak je cigareta prakticky nonstop propagována filmovým průmyslem jako prostředek hodný obdivu a "ochutnání" se zaměřením na cílovou skupinu spotřebitelů - děti.
 • Tyto posudky prokáží obcházení zákazu reklamy tabákových výrobků a tedy Vám umožní zadat před každým filmem, kde je kouření předváděno (prakticky jde o instruktážní filmy pro kouření u 9 z 10 celovečerních filmů), upozornění o skutečném působení kouření na lidské zdraví a psychiku.
 • 3) Žádáme Vás, abyste ke kouření přistoupil jako k nemoci, neboť jí dle mezinárodní klasifikace také je, a začal k této nemoci přistupovat jako ke každé jiné život ohrožující epidemi a zajistil její řešení.
 • 4) Vzhledem k tomu, že je obcházen zákon o zákazu prodeje této drogy dětem do 18 let v obrovské míře, kdy na našem území kouření nejméně 600 000 dětí a nezletilých, abyste uplatnil Vaše právo vymezit tomuto zboží zvláštní oběh tak, aby se nezletilý mohl k cigaretě dostat jen velmi složitě. Toto Vám zákon nejen umožňuje, ale také předepisuje. Pokud je v kolizi s jinou normou, jistě je už z Listiny základních lidských práv a svobod, ale také z Ústavy patrno, že nadřazeno je zdraví dětí, nikoliv zájem a výnos tabákových producentů.

Jako příklad si dovolujeme uvést nález Ústavního soudu ČR, tuto jeho část:

Nález ústavního soudu ze dne 20. srpna 2004 (III. ÚS 459/03) - zdůvodnění: "Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní! ...Konec citace.

 • 5) Opakovaně Vás žádáme, abyste ihned v této věci vystoupil s jasným stanoviskem a sdělil veřejnosti takový postup MZČR, který nebude hájit smrtelnou chorobu a její distributory, ale zdraví dětí a našeho národa.
 • 6) Žádáme Vás, abyste ve svých zprávách o veřejném zdraví, které pravidelně uveřejňujete dále nevynechával (!) v informaci o výskytu respiračních chorob nemoc CHOPN, která má tragické a neléčitelné důsledky a je rozšířena tak, že jí dnes trpí až milion Čechů, aniž byste jim tuto informaci jste ve Vašich zprávách podal.
 • 7) Žádáme Vás, abyste ihned zajistil zveřejnění všech přírodních i dodávaných látek, které dnes tabákové směsi bez vědomí kuřáků i nekuřáků obsahují a jejich známých důsledků na lidský organizmus a psychiku, aby tyto byly známé a oběti a jejich pozůstalí se mohli svému poškozování soudně bránit, bránit své děti a rodiny vůči této droze a jejím hrozivým důsledkům.
 • 8) Žádáme Vás, abyste přikázal jasnou úpravu balení tabákových výrobků tak, aby nemohly obsahovat grafické prvky, které jednoznačně přehluší varovná oznámení, kdy zejména děti přitahuje krásná grafika, ve které je tento jed distribuován. Cigarety jednoznačně musí mít neatraktivní obal jen s názvem značky a popisem důsledků tohoto produktů, aby dále nebyla prováděna klamavá reklama.
 • 9) Ministerstvo zdravotnictví přikazuje doposud jen alibistické nápisy na krabičkách, které prokazují, že o škodlivosti kouření ví, ale neuvádí zdaleka všechny důsledky kouření. Pokud tedy máte tyto informace, žádáme Vás, abyste postupoval dále už jen na ochranu obyvatel, spotřebitele a nikoliv na ochranu tabákových koncernů, neboť tyto nápisy jen znesnadňují spotřebiteli individuální obranu soudní, protože tabákové firmy prokazatelně u soudu argumentují tím, že spotřebitel věděl, že kouření jej může poškodit a zabít.
 • 10) Naše země je v paradoxní situaci, kdy odborná veřejnost musí prosit nejen Vás, ale i politickou reprezentaci o to, aby instituce, které mají chránit veřejnost na prvním místě a jsou od toho zřízené a placené, umožnily alespoň trochu ochrany zdravého prostředí a vzduchů před jedy a patogeny, které kuřáci i nekuřáci v drtivé většině nechtěně inhalujeme z tabákových směsí.

Současný stav považujeme za nebezpečný, absurdní a neúnosný. Aby tiskový mluvčí MZČR si dovolil veřejně říci, že Vaše ministerstvo není pro přísné omezení nemoci a jejího producenta, že je spíše pro postupné řešení. Z jakého důvodu máme obětovat 50 dětských životů denně prostřednictvím MZČR tabákovému průmyslu? U kouření je jasně známá příčina a Váš útvar zde je, aby chránil zdraví nás všech a nikoliv nemoc a její distribuci - distributory.

A to navíc v případě smrtelné nemoci (dg F.17), s prokázanou nejméně 50%-ní mortalitou, která invalidizuje a poškozující hlavně děti a mladé lidi, rodiny.

Protože Vás na všechny výše popisovaná fakta upozorňujeme už několik let a to marně, protože nadále Vaše ministerstvo chrání nemoc a nikoliv zdraví dětí, prosíme všechny občany, kterým záleží na zdravém vývoji českých dětí, aby se obraceli na MZČR svými žádostmi o řešení této nadále neudržítelné situace ve prospěch života a zdraví našich dětí.

Podepsáni:

Martin Škapík,, redaktor, Nové Město nad Metují

MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Pivcova 945, 152 00 Praha 5

MUDr. Věra Hořínová, genetik, členka vědecké rady České lékařské komory

Radim J. Štěchovský, student, Hradec Králové 7 - Pouchov, 50341, student politologie UHK

Tomáš Hanák, herec a spisovatel, Nižbor

MUDr. Pavel Poštulka, lékař, Praha, Privátní ortopedická ordinace CDMS-VŠE, hotel Krystal, J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6

Luboš Navrátil, zaměstnanec BOSCH Jihlava, Telč

Petr Zedník, Brno

Matěj Hollan, ZO - Strana zelených, Brno-střed

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Junior Lamparter předčil na MS dospělé sdruženáře, Vytrval byl 22.

Rakušan Johannes Lamparter udržel vedení po skoku a stal se sdruženářským mistrem světa na velkém můstku. Devatenáctiletý Rakušan mezi dospělými triumfoval jen tři týdny po té, co získal juniorský světový titul. Nejlepším českým reprezentantem byl tentokrát Jan Vytrval, který obsadil 22. místo, což je jeho nejlepší umístění na vrcholné akci.

Další zprávy