| Názory
1. 11. 2005 14:00

Etický kodex Obsahových služeb

Zásady redakční nezávislosti Aktuálně.cz

Smysl kodexu
Odpovědnost vůči firmě

Etický kodex divize Obsahové služby se snaží postihnout vztah mateřské společnosti Centrum Holdings a její obsahové divize, která vznikla proto, aby dodávala a šířila informace zpravodajské a publicistické povahy.

Kodex jako firemní dokument stojí vedle obecně platných pracovně-právních předpisů a pro každého ze zaměstnanců firmy, divize OS i externích spolupracovníků je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí firemní filozofie společnosti Centrum Holdings.

Každý ze zaměstnanců a externích spolupracovníků divize OS si je přitom vědom, že respektování etického rozměru práce, a tedy jeho vlastní dobré jméno, je důležité pro vnímání serióznosti deníku Aktuálně.cz a dalších značek, které divize produkuje.

Ostatní zaměstnanci společnosti Centrum Holdings ve vztahu k obsahové divizi tato pravidla respektují rovněž a nesmí je obcházet s vědomím, že dodržování redakčního kodexu OS je předpokladem společenského a ekonomického úspěchu celé firmy.

Každý ze zaměstnanců a spolupracovníků divize OS se na druhé straně zavazuje chránit hodnoty, duševní vlastnictví a know-how mateřské společnosti i všech jejích částí.

Odpovědnost vůči čtenáři

Tak jako je každý z členů redakce odpovědný vůči závazkům mateřské firmy, musí v obdobné míře ctít i odpovědnost vůči čtenáři.

Redakce jako celek i jednotliví pracovníci usilují o to, aby šířili informace, které jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. Prvotním zájmem redakce přitom je poskytnout každý popis události v čase jejího děje nebo v době bezprostředně následující. Tak, aby redakce OS dostála svému poslání a umožnila občanům svobodný přístup k nezávislým informacím.

Ochrana této nezávislosti je přitom bytostnou povinností všech lidí pracujících pro OS. Sami a aktivně musí činit vše pro to, aby svému závazku dostáli a vyhnuli se tak riziku, že poškodí dobré jméno Aktuálně.cz a dalších médií divize OS. Závazek "čitelnosti" a "nezávislosti informací" vůči čtenáři respektují stejnou měrou i zaměstnanci a funkcionáři ostatních částí společnosti Centrum Holdings. V prvé řadě pak pravidlo, že každá forma komerční prezentace (reklama, PR apod.) umístěná v médiích produkovaných OS musí respektovat kritéria určená vedením redakce a být vždy výrazně a srozumitelně oddělena od redakčních částí obsahu.

Všechny případy komerčních aktivit a ujednání, jejichž obsah či forma by se mohly dostat do střetu s redakčním obsahem nebo jej mohly jakkoliv znedůvěryhodnit, podléhají předchozímu schválení vedením deníku Aktuálně.cz. To má přitom vymezeno právo takovou komerční aktivitu odmítnout.

Centrum Holdings je rovněž srozuměno s tím, že do redakčního obsahu médií divize OS a zejména deníku Aktuálně.cz se nesmí promítat obchodní zájmy firmy či jejích majitelů.

Redakční zásady OS

a) Obecný přístup ke zpracování informací

- Každý zaměstnanec OS i každý z externích spolupracovníků ctí zákony České republiky nebo zákony zemí, v nichž v rámci své práce působí.

- Vyžaduje-li veřejný zájem, aby novinář při zjišťování informací nutných k ochraně tohoto zájmu učinil kroky, které mohou být později interpretovány jako porušení zákona, musí o takové aktivitě dopředu rozhodnout osoby odpovědné za publikaci (tj. šéfredaktor a ředitel), a to vždy ve shodě.

- Redakce i každý z jejích členů i spolupracovníků se vystříhá toho, aby svou prací vyzývali k jakékoli formě diskriminace.

- Člen i spolupracovník redakce se při práci nebo během všech činností s prací souvisejících musí každé třetí osobě představovat jako novinář.
Výjimka z tohoto pravidla je přípustná jen ve vybraných případech tzv. pátrací žurnalistiky a vždy ji schvaluje vedení redakce.

- Redakce obecně dbá na to, aby publikované články byly objektivní, přesné a tudíž co nejúplnější. Autoři zpravodajských příspěvků nesmí informace zpracovávat na základě osobních názorů na danou věc, ale musí ctít faktické údaje.

- Vědomé zkreslování informací, které mění jejich kontext, je nepřípustné. Každý, kdo je součástí redakce přemýšlí o tom, zda zprávy nezkresluje i neúmyslným redakčním zásahem, například použitím nevhodného titulku, fotografie, ankety a podobně.

Zavádějící zprávu, která kvůli nepravdám v zásadních rysech mění význam původního sdělení, redakce sama neprodleně opraví.

- Člen redakce se v každém jednotlivém případě snaží vážit, zda a jak zveřejnit informaci, která může být vnímána citlivě. U všech problematických bodů - ať už je to soukromí osob, možné nepravdivé interpretace informací, pro redakci nečitelný zdroj, údaje které by mohly zasáhnout emoce čtenáře atd - si tudíž člen naší redakce musí položit otázky: Je zveřejnění té věci účelné? Souvisí nějak se sdělovanou zprávou? Pokud nebude tato část zveřejněna, znamená to, že zpráva bez ní nebude úplná?

b) Zdrojování a autenticita informací

- Každý člen i spolupracovník redakce musí při přípravě ryze zpravodajského materiálu dát prostor všem stranám, o nichž pojednává, anebo musí v časovém rámci stanoveném pro zpracování materiálu učinit maximum proto, aby takový prostor dané straně poskytl.

- Redakce se vystříhá publikovat zpravodajské informace založené na jednom zdroji, pokud taková informace jakkoli negativně dopadá na další osobu nebo subjekt a není jinak verifikována.

Totéž platí i pro situace, v nichž by se redakce publikováním informace z jednoho zdroje mohla vystavit riziku, že se stane informačním nástrojem daného zdroje a ohrozí tak svou deklarovanou nezávislost.

- Pravidla publikování informace sdělené ústně jakýmkoli ze zdrojů musí být domluvena předem, přičemž redakce obecně nenabízí autorizaci rozhovoru. I v případě, že redakce výjimečně svolí k autorizaci, musí příslušný člen redakce nebo její spolupracovník zabránit tomu, aby byl text rozhovoru dodatečně měněn zásahem zdroje, pokud by tento zásah změnil původní smysl výroku.

- Žádný člen ani spolupracovník redakce se nesmí dopustit plagiátorství. V tématu musí vždy zveřejnit zdroje, z nichž při zpracování čerpal.

c) Ochrana soukromí a zdroje

- Redakce OS ctí presumpci neviny. V trestních kauzách zveřejňuje citlivé informace o osobách (jména, rodinná situace, majetkové poměry apod.) jen tehdy, je-li taková informace věcí veřejného zájmu.

- Zaměstnanci i spolupracovníci redakce obecně respektují soukromí osob. V případech, kdy se jejich konkrétní jednání dotýká veřejného zájmu, jsou z tohoto pravidla vyjmuti lidé veřejně činní nebo veřejně známí.

- Pokud člen redakce s vědomím svého nadřízeného dojedná schůzku, jejímž výsledkem jsou informace "off-the-record", musí jakákoli z částí OS dohodu respektovat a zdroj utajit.

Obecně však platí, že ke zveřejnění citace bez uvedení zdroje přistupuje redakce jen ve výjimečných situacích, kdy se jedná o informaci nejvyšší priority (=veřejný zájem), kterou není možno získat a publikovat jiným způsobem.

- U citlivých informací publikovaných ve veřejném zájmu, kde zůstává původní zdroj veřejnosti utajen, redakce chrání identitu zdroje, i když je vystavena hrozbě postihu od jakékoli ze složek státní moci. Šéfredaktor v takovém případě požádá redaktora, aby mu sdělil jméno zdroje informace ještě před jejím zveřejněním.

d) Konflikt zájmů

- Členové redakce ani spolupracovníci nesmí zpracovávat zpravodajské materiály o jakékoli organizaci či skupině, jejímiž jsou členy.

- Účast v politických a zastupitelských orgánech musí členové redakce i spolupracovníci bez vyzvání oznámit vedení OS.

- Stejně tak musí každý, kdo publikuje v médiích divize OS, dopředu oznámit jakýkoli konflikt zájmů vyplývající z ekonomické zainteresovanosti (členství v orgánech firem, majetkové podíly, přímá zainteresovanost rodiny apod.).

V případech, kdy by se takový pracovník OS dostal do situace, že by měl publikovat zpravodajský materiál týkající se informace, na níž má ekonomický zájem, musí to odmítnout.

- Členové redakce ani spolupracovníci se nesmějí podílet na náboru inzerce pro OS. Stejně tak nesmí slibovat článek výměnou za inzerci.

- Členové redakce nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty. Výjimku může povolit výhradně vedení OS.

e) Služební cesty a dary

- Služební cesty hradí redakce. Členové redakce mohou ve vybraných případech cestovat i za peníze třetího subjektu, vždy však při splnění následujících pravidel:

a) Cesta má pro divizi OS jednoznačnou zpravodajskou hodnotu.

b) Nestandardní parametry cesty schválil šéfredaktor, a to dopředu.

c) Firma či instituce, která cestu financuje, bude prostřednictvím dopisu šéfredaktora dopředu seznámena s tím, že si pracovník OS vyhrazuje právo na objektivní pohled včetně nezávislé kritiky.

- Členové redakce nesmí přijímat dary (s výjimkou darů symbolických a informačních, např. tužka, blok, CD-ROM apod.) od lidí a firem, o nichž píší. Stejně tak musí odmítnout finanční obnos nebo jiné hodnotné věci či služby.

f) Vystupování ve veřejném prostoru

Každý z členů redakce si uvědomuje, že coby novinář může být ostatními vnímán jakožto "osoba veřejná" i v jiných situacích a kontextech, než které jsou přímo svázány s jeho prací v Aktuálně.cz. Je proto nezbytné, aby i mimo pracovní dobu, povinnosti a prostředí důsledně dbal na profesionální reprezentaci Aktuálně.cz ve všech situacích, kdy by se jeho veřejné vystupování, názory či postoje mohly dostat do kolize se zásadami, k nimž se redakční tým hlásí.

Toto pravidlo je podstatné mít na paměti nejen při vystoupeních na veřejných akcích a ve veřejných prostorách, ale například také při aktivitách v rámci online sociálních sítí, jakými jsou Facebook, Twitter, Lidé, LinkedIn a další. I když jde v mnoha případech o soukromá vystoupení, online média zároveň vůči vnějšímu světu fungují jako veřejný prostor a dbát novinářské integrity je tudíž klíčové.

Členové Aktuálně.cz se v tomto veřejném prostoru pohybují a identifikují jakožto novináři. Nesmějí zavdat příčinu k tomu, aby v důsledku jejich vystupování mohla být jakkoliv zpochybněna jejich nestrannost, kvalita profesního úsudku či váha dalších etických norem, obsažených v tomto kodexu.

Zároveň se vyvarují všech aktivit či výroků, které by obdobným způsobem mohly uškodit značce Aktuálně.cz jako celku, zejména pak zveřejňování interních informací o přípravě zpravodajského obsahu nebo o vnitřních procesech a záměrech redakce a či vydavatelství.

Váha kodexu

Etický kodex platí pro všechny obsahové zaměstnance i spolupracovníky bez ohledu na formu upravující jejich vztah k firmě a je zásadním kritériem pro hodnocení jejich profesního působení.

Podpisem ředitele obsahových služeb společnosti Centrum Holdings se pokládá za automatické, že kodex budou stejnou měrou ctít i všichni další zaměstnanci firmy.

Každý jednotlivec si je vědom, že porušením kodexu poškodí dobré jméno firmy, značku Aktuálně.cz a další související média CentrumHoldings a vystavuje se tak postihu včetně případné žádosti o náhradu způsobené škody.

OBSAH

1. Smysl kodexu

a) Odpovědnost vůči firmě

b) Odpovědnost vůči čtenáři

2. Redakční zásady OS

a) Obecný přístup ke zpracování informací

b) Zdrojování a autenticita informací

c) Ochrana soukromí a zdroje

d) Konflikt zájmů

e) Služební cesty a dary

f) Vystupování ve veřejném prostoru

3. Váha kodexu

4. Obsah

Jakub Unger, ředitel, Aktuálně.cz

 

Právě se děje

před 2 hodinami

Auto jedoucí v protisměru způsobilo na D7 nehodu, jeden mrtvý

Dálnici D7 uzavřela na 12. kilometru ve směru na Slaný hromadná nehoda šesti aut. Nehodu zavinilo auto jedoucí v protisměru, řidič tohoto vozu při nehodě zemřel. Informace o případných dalších zraněných zatím nejsou k dispozici, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policie obdržela podle Richterové před 21:15 na tísňovou linku nejdříve oznámení, že na dálnici jede auto v protisměru. "Minutu na to došlo k dopravní nehodě šesti vozidel. Řidič, co jel v protisměru, na místě zemřel," řekla Richterová.

Dálnice je v místě uzavřena, policie dopravu odklání na devátém kilometru na Bouchalku, zpět se mohou řidiči vracet na 18. kilometru u Knovíze.

Další zprávy