| Názory
28. 8. 2006 9:49

Jaká bude válečná zbraň budoucnosti?

Národní politika  před 100 prorokovala, jak bude vypadat válečná zbraň budoucnosti: "Sir Hiram Maxim, známý anglický inženýr a vynálezce několika rychlopalných děl a kulometů, jenž jest uznanou autoritou v oboru vojenské techniky, uveřejnil nedávno v jednom z anglických listů vojenských článek, v němž pojednává o válečné zbrani budoucnosti. Mimo jiné praví, že má to pevné přesvědčení, že jedině možnou a účinnou zbraní v budoucích válkách bude vzdušné torpedo. Důvěřuje pevně, že rozřešení otázky řiditelné vzducholodi jest otázkou pouze několika příštích let, načež nadejde prý úplný obrat ve všem válečnictví. Jako dnes plují proti sobě válečná loďstva na moři, tak budou vysílána válečná loďstva řiditelných vzducholodí, která znemožní každý pozemský boj a budou rozhodovati o válkách v několika hodinách. Než ony "blahé" doby nadejdou, že budou sváděny bitvy v nadoblačných výšinách, proteče ještě asi mnoho vody pozemskými řekami......" napsala Národní politika.   Přečtěte si, co dalšího psaly české noviny 28. srpna před 120, 100, 80, 60 a 30 lety.

Infobox

CO JE PAPÍROVÝ SVĚT

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v této rubrice, kterou připravujeme ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, vám v každý pracovní den přineseme základní přehled toho, co psaly české noviny v tento den v minulosti.

Pravidelně zde budete "listovat" Národními listy, Národní politikou, Lidovými novinami, Mladou frontou a Rudým právem.

Chceme vám tímto malým projektem zprostředkovat nejen krátký pohled do historie, ale zároveň možnost podívat se na to, jak se noviny vyvíjely od roku 1886 až do dneška.

Budeme vděčni za každý váš názor na tuto novou rubriku.

Redakce Aktuálně.cz, [email protected]

Před 120 lety

Národní listy

ze soboty 28. srpna 1886 napsaly mimo jiné:

Pařížský dopisovatel sděluje z Moskvy, že

Německo pod záminkou manevrů nahromadilo na francouzských hranicích v Elsasku a Lotrinsku 70-80.000 mužů a že podivnou náhodou také Italie koná rozsáhlé manevry na svých severozápadních hranicích, dále že ve Francii chytili několik poštovských holubů s německými znaky, čímž zjištěno, že Německo má holubí stanice v některých francouzských městech, následkem čehož zakázáno cizincům držeti ve Francii holubí stanice.

Zahraničnímu úřadu oznamuje se ze Srědce,

že bulharský kníže Alexandr resignaci na trůn nepodepsal. Všecky časopisy přimlouvají se za bezokladný návrat knížete do Srědce, "Times" praví, že Anglie může dáti knížeti Alexandrovi jen radu, aby se vrátil do Bulharska. "Standard" dokazuje Bismarkovi, že je povinen zastati se Battenberga, protože i on u zaručil bulharský trůn.

Vybraný článek v plném znění:

Jak Němci oslavují císaře Josefa.

Onehdy sešli se páni v Kamýku u Litoměřic, aby odhalili tam na důkaz svého vřelého rakouského patriotismu poprsí císaře Josefa II. Hlavní slovo při této příležitosti měl pan dr. Pickert, privilegovaný vynálezce tak zvaných "josefských" slavností. Týž pan dr. Pickert vyjel si v řeči své velmi prudce na světelského rytíře, jenž náhodou má v tamější krajině mnoho přívrženců a tím se stalo, že mezi provolání "slávy" statečnému dru. Pickertovi a ve všeobecný hlučný souhlas přimísilo se také hodně "oho" a jiných neslavnostních výkřiků. Mezi posluchači v řadě první nalezal se též redaktor německo-nacionálního listu v Ústí nad Labem známý pan Pergamenter. Uslyšev, že jistý student vedle něho stojící protestoval dosti hlasitě proti nepěknému Pickertovu výroku o Schönererovi, zvolal: "Ven s tímto drzým chlapem". Student, jenž Pergamentra na slova ta chopil za krk, dostal však v témž okamžiku ránu do hlavy. Zasadil mu ji litoměřický knihkupec Blömer. Na tom nebylo ale dosti. Do rvačky vmísil se také relník Seidl. Týž ujal se studenta a zase Blömerovi jednu vlepil. Odehrávala se - krátce řečeno - v okamžiku "nejslavnostnějším" episoda, ze které by byl měl císař Josef II. zvláštní radost, kdyby se byl dal v okamžiku tom panem Pickertem přemluviti, a "byl z hrobu povstal". Konec byl, že musilo zakročiti četnictvo, aby schladilo drobet josefský enthusiasmus panstva. Tak se baví páni mezi sebou, tak oslavují paměť císaře Josefa - naionálové a Schönererovci.

Před 100 lety

Národní politika

z úterý 28. srpna 1906 napsala mimo jiné:

Co bude v Rusku?

Atentát, spáchaný ve vile ministerského předsedy, jest nejpádnějším důkazem, že poměry v Rusku jsou stále horší. Po rozpuštění říšské dumy nový ministerský předseda Stolypin vytkl si za úkol zdolati nejprve revolučně-anarchistické hnutí, jež ohlásilo se novými činy - zavraždilo zejména admirály Čuchnina a uchystalo útok na gen. gubernátora Skalona ve Varšavě. Stolypin chtěl napřed pořádek v zemi a pak opravy. Přátelé mírných oprav byli by chtěli obojí najednou; krajní živlové z levice jednak nechtějí klidu, pořádku a oprav, poněvadž by neměli přičin k řádění svému, jednak chtějí republikánsko-socialistické krajnosti v Rusku, jehož obyvatelstvo jest dnes ze tří čtvrtin čtení a písma neznalé a jehož mužíci-sedláci chtějí především půdu, aby netrpěli hladem.

K snahám o navázání užších hospodářských styků mezi Čechy a Maďary píše pešťský deník:

"Z kompetentní strany dovídáme se o akci, která směřuje k tomu, zjednati mezi Uhrami a Čechami v hospodářské soutěži s Rakouskem těsnější spojení. V čele této akce stojí jak v Uhrách tak v Čechách několik čelných mužů hospodářského a politického života, kteří v důvěrné poradě podrobně již o tom vyměnili myšlenky, jak by bylo možno zájmy Uher a Čech účinně ochrániti, jednak proti stále vzrůstajícímu německo-rakouskému velkoprůmyslu, jednak proti boykotu, jímž jsou v Rakousku stiženy uherské suroviny. Vůdcové této akce pomýšlejí na zavedení jakési solidarity mezi interesovanými hospodářskými činiteli uherskými a českými v tom způsobu, aby uherské konsumující obyvatelstvo kupovalo výrobky, jež se u nás dosud nevyrábějí, místo od německých od českých průmyslníků, kdežto prý v rozhodujících hospodářských kruzích čekých jsou nakloněni potřebné suroviny místo u německých výrobců v Rakousku v Uhrách nakupovati.

Vybraný článek v plném znění:

Válečná zbraň budoucnosti.

Sir Hiram Maxim, známý anglický inženýr a vynálezce několika rychlopalných děl a kulometů, jenž jest uznanou autoritou v oboru vojenské techniky, uveřejnil nedávno v jednom z anglických listů vojenských článek, v němž pojednává o válečné zbrani budoucnosti. Mimo jiné praví, že má to pevné přesvědčení, že jedině možnou a účinnou zbraní v budoucích válkách bude vzdušné torpedo. Důvěřuje pevně, že rozřešení otázky řiditelné vzducholodi jest otázkou pouze několika příštích let, načež nadejde prý úplný obrat ve všem válečnictví. Jako dnes plují proti sobě válečná loďstva na moři, tak budou vysílána válečná loďstva řiditelných vzducholodí, která znemožní každý pozemský boj a budou rozhodovati o válkách v několika hodinách. Než ony "blahé" doby nadejdou, že budou sváděny bitvy v nadoblačných výšinách, proteče ještě asi mnoho vody pozemskými řekami...

 

Před 80 lety

Lidové noviny

ze soboty 28. srpna 1926 napsaly mimo jiné:

Boj o Pangala?

Námořnictvo zahájilo boj s vojskem Kondylisovým. Zprávy z Řecka oznamují, že vojenské oddíly zejména námořnictvo, věrné generálu Pangalovi, pod velením admirála Ofeonose zahajuje boj s vojskem generála Kondylise.

Zákaz nošení obušků v Košicích.

Policejní ředitelství v Košicích vydalo včera výnos, jímž zakazuje nosit gumové obušky bez zvláštního zbrojního lístku. Odůvodňuje se to tím, že se prohlašují obušky za údernou zbraň, kterou se mohou způsobit značná zranění.

Rozhodčí a přátelská smlouva polsko-ruská.

Komisariát zahraničních věcí uveřejňuje tuto zprávu: Zmocněný zástupce svazu sovětských socialistických republik ve Varšavě odevzdal v těchto dnech polskému ministrovi zahraničních věcí návrh garanční smlouvy, který stanoví: že obě strany zdrží se jakýchkoliv útočných činů a zavazují se v případě útoku proti druhému státu zachovat neutralitu, že se nezúčastní na úmluvách politického nebo hospodářského rázu, namířených proti druhé straně, že případné sporné otázky budou rozhodnuty smíšenou dohodovací komisí.

Vybraný článek v plném znění:

Srážka dvou letadel.

Dnes ráno startovala 35. letka leteckého pluku č. 2 v Olomouci, vedená rotmistrem Merhautem a skládající se z pilotů četaře Tichého, svobodníka Touše, četaře Murcka a četaře Václava Pálka. Letka měla nařízeno cvičiti evoluce. V 8.30 hod., když letka byla nad velkým letištěm, prováděli renversement, řízený svobodníkem Toušem na mrtvém bod, srazil se s letounem četaře Pálka, jenž si o něco pospíšil a dostal se do prostoru, ve kterém měl provésti Touš obrat. Oba stíhací letouny typu Š 20 zaklestily se do sebe křídly a počaly mírnou vývrtkou padati k zemi. To se stalo asi ve výši 1000 metrů, a bylo pozorováno, jak letci z letiště tak i kapitánem Topičem, jenž tudy právě na svém stroji letěl. Před očima všech těch zřítily se letouny k zemi a zabořily se vrtulemi i motory hludobo do země. Příběhnuvší vojíni vytáhli z trosek úplně deformovaná těla obou nešťastných letců. Stroje jsou rozbity na padrť.

Mrtvi jsou: svobodník-pilot František Touš, 20letý, délesloužící, původem z Červené Pečky u Kolína, a četař-pilot Václav Pálek, 24letý z Drozdova č. 63 u Hořovic v Čechách.

Před 60 lety

Mladá fronta

ze středy 28. srpna 1946 napsala mimo jiné:

V Norimberku skončí v sobotu.

Předseda Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku Sir Geoffrey Lawrence oznámil, že tribunál patrně dokončí veškeré výslechy tento týden, "i kdyby měl v sobotu zasedat až do noci". Vynesení rozsudku lze však očekávati přibližně 14 dní po skončení řízení. Německé deníky v Americkém okupačním pásmu vydají své první zvláštní vydání, až bude vyhlášen rozsudek nad 22 nacistickými válečnými zločinci. Ačkoliv noviny nebyly nuceny otiskovat zprávy o průběhu procesu, musí rozsudek otisknout doslova.

USA uznaly mezinárodní soud.

Americký zástupce v OSN odevzdal generálnímu tajemníku OSN Trygve Liemu prohlášení vlády USA, že zásadně přistupuje na obligatorní pravomoc Mezinárodního soudního dvora.

Jiří Voskovec v neděli v Praze.

Po skoro ročním odloučení bude nerozlučná dvojice V+W opět pohromadě. Jiří Voskovec se na počátku srpna vydal na cestu do Evropy. Několik dní se zdržel v Paříži a podle zprávy ČTK přijede do Prahy 1. září. V neděli v 7:55 ráno vystoupí Voskovec z pařížského rychlíku.

Vybraný článek v plném znění:

Setkání Jana Masaryka a Gyöngyösiho.

Československý ministr zahraničí Jan Masaryk přijal v úterý ráno vůdce maďarské delegace na Pařížské konferenci Gyöngyösiho. Setkání nebyla přítomna žádná třetí osobnost. V úterý odpoledne má Gyöngyösi přijmout státního tajemníka v ministerstvu zahraničí dr. Vladimíra Clementise a několik odborníků z československé delegace.

Pokud jde o rozhovor, který měl maďarský zahraniční ministr s ministrem Janem Masarykem, praví zpráva francouzské tiskové kanceláře: Předseda maďarské delegace, který si velmi dobře uvědomuje, že Maďarsko nemůže doufat v žádné podstatnější umírnění podmínek nevrhované mírové smlouvy, snažil se vysvětlit, že doplňovací návrhy, které čs. delegace předložila, by v případě přijetí vedly k tak značnému zhoršení podmínek, uložený Maďarsku, že by budapešťská vláda mohla jen nesnadno pokračovat v obnově země.

 

Před 30 lety

Rudé právo

ze soboty 28. srpna 1976 napsalo mimo jiné:

Hold hrdinům SNP.

Oslavy 32. výročí SNP, které svým obsahem i výsledky předurčilo náš další vývoj i osudy našich národů, pokračovaly v pátek v různých městech naší republiky. V Bratislavě se při této příležitosti konalo slavnostní shromáždění v Divadle P. O. Hviezdoslava, které uspořádaly ústřední, městský a západoslovenský krajský výbor Komunistické strany Slovenska, Slovenská národní rada, vláda SSR a další.

Žně před závěrem - sklidit do posledního klasu.

Slovenští zemědělci už v sobotu a v neděli na národních dožínkách v Nitře oficiálně uzavřou letošní žňové úsilí. Podobně tomu bude za týdne v Českých Budějovicích, kam se na dožínkovou bilanci sjedou pracující zemědělských podniků z celé ČSR. A lze říci, že převážná většina zemědělců se i letos může zúčastnit dožínkových oslav s pocitem dobře vykonané práce, s vědomím, že i v mimořádně složitých podmínkách letošního roku udělali maximum pro úspěšné zabezpečení potřeb výživy lidu. Zároveň vša nelze zapomínat ani na to, že i když většina úrody obilí už byla sklizena, přece jen ještě definitivní tečka za letošními žněmi udělána nebyla. I v těchto dnech ještě na mnoha polích družstev a statků hospodařících v horských oblastech kombajny postupně "polykají" dozrávající lány obilí. A v řadě zemědělských podniků budou mít se sklizní starosti ještě i v příštím týdnu, protože na několika tisících hektarech obilí teprve dozrává.

Vybraný článek v plném znění:

Malé zamyšlení: Nejen pro sebe.

Pomalu končí doba letních dovolených. Bude nás zase víc ve městech, venkov si s ulehčením vydechne, život se vrátí do svých všedních a pracovních kolejí. Stane se však ještě jedna proměna, kterou si možná všichni neuvědomíme - z polních cest a břehů rybníků, z vrcholů kopců a soutěsek skalnatých údolí zmizí lidé se čtvrtkou na kolenou a uhlem v ruce. Budeme také potkávat méně lidí s fotoaparátem na krku. Už méně lidí se bude zavírat na půdách a v podkroví, aby sepsali povídku, vykouzlili báseň. Zedník se chopí své lžíce, soustružník se postaví k soustruhu, úřednice usedne ke klávesám psacího stroje - rozproudí se tok všedních dní. Koníček a vášeň umělecké tvorby zůstanou touhou, nutkáním a nesplněným přáním.

Škoda, že u většiny z nás tomu tak skutečně je. Škoda, že považujeme svou tvorbu pouze za svou věc, za cosi nesmírně soukromého, intimního, nedotknutelného - škoda. A přece existují ve všech městech, závodech, podnicích, na venkově - všude - kulturní a osvětové zařízení, jejichž jedním ze základních úkolů je zespolečenšťovat tvorbu amatérů - učinit z věci soukromé věc věřejnou. Zdánlivě - ale i v praxi - stačí k naplnění tohoto posláné docela málo: oboustranně projevit zájem, chuť pracovat, učit se, předložit svou tvorbu veřejnému soudu, nebát se konfrontace - to ze strany těch, kteří tvoří. A neuzavírat se do malých a výlučných kolektivů, být rádcem a pomocníkem, zprostředkovatelem ze strany kulturních a osvětových zařízení. Koníček by měl v amatérské umělecké tvorbě přestat být pojmem, protože žádná umělecká tvorba nemůže být v socialistické společnosti jenom věcí soukromou.

 

 

Právě se děje

před 56 minutami

Někdo nastražil výbušninu do vozu severoirské policistky, podezřelá je Nová IRA

V Severním Irsku někdo nastražil bombu do automobilu policistky ve městě Dungiven nedaleko Londonderry. Policejní služba Severního Irska (PSNI) dnes uvedla, že bomba byla ve voze před domem policistky pracující na částečný úvazek objevena v pondělí a v noci na dnešek byla zneškodněna. Policie z činu podezírá radikály ze skupiny Nová IRA.

Zdroj: ČTK
Další zprávy