Blogy a názory | Názory
28. 3. 2018 8:30

"Naučme se dojit krávu radosti," radí psychiatr a bloger Radkin Honzák a chystá knihu o psychopatech

Radkin Honzák byl hostem on-line rozhovoru Aktuálně.cz
Online rozhovor s Radkinem Honzákem
Dotazovaný právě odpovídá
Radkin Honzák odpovídá na otázky čtenářů ve středu 28. března od 14 hodin.
Přejít k dotazům

Hanba všem, kdo nám říkali: nežer, cvič a zhubneš! Je to jinak. - Nemocná společnost vyvolila svého reprezentanta. - Portrét psychopata.

To jsou titulky tří nejčtenějších z více než tří stovek blogů psychiatra Radkina Honzáka, který je blogerem na Aktuálně.cz od roku 2009. A to jedním z nejpilnějších. Letos byl nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii Blog roku.

Jako lékař i jako autor pozoruje lidi, společnost a politiku "bio-psycho-socio-spirituálním" pohledem. Neboli zkoumá, co jsme vlastně zač.

Porota Magnesie Litery si správně všimla, že přitom "pan doktor s gustem žertuje i o tématech, jež mnozí považují za nedotknutelná".

Anebo směle vstoupí na tenký led "lifestylu", jako v blogu Co tím chtějí říct z října 2017:

Začátkem prosince 1989 zavítala do Prahy moje neteř, tehdy dvaadvacetiletá, aby podpořila myšlenky obrozující zemi, v níž se narodila a v níž pobyla něco přes jeden rok. Překypovala dobrou vůlí, kalifornskou češtinou a dírami na kolenou svých parádních texasek. Tehdy to byla čerstvá móda. Přetrvala do dnešních dnů.

Tahle stylizace lidí, vesměs dívek, které rozhodně netrpí hmotnou nouzí a nedostatkem, do role zuboženého děvčátka se sirkami (nebo to má být Villon: nahý jak červ, oděn jak prelát sám?), mě fascinuje. Co má symbolizovat - v kontrastu s těmi v kostýmku a s termoskou v ruce - tahle třicet let přetrvávající móda, dress code českých dívek a mladých žen v průměru mezi patnácti a pětadvaceti roky?

Vzhledem k době a prevalenci výskytu už to dávno není módní exces, je to jistá uniforma a já se ptám, co její vojandy tím chtějí říct, je to odhánění potenciálních nápadníků, nebo naopak jejich rafinované přitahování odhalením kolene? Je to neverbálně vyjádřený výrok: Kašlem na to, abychom se o něco staraly? Nebo je to symbol jejich rozervané duše? Protest "utlačované většiny" (s tlačeným a stlačeným - na úrovni tlačenky neboli špekbuřtu - arcibiskupem Dukou)? Pomyslely někdy ty dámy, že vypadají jako pozdní ilustrace k textu, který říká: Neber si synečku, ze dvora cerečku,… ona má sukničky ucouraný všecky?

Milí čtenáři, MUDr. Radkin Honzák odpovídal v on-line rozhovoru Aktuálně.cz ve středu 28. března od 14 hodin. Děkujeme vám za vaše otázky.

Online rozhovor s Radkinem Honzákem

Dotazovaný právě odpovídá
Radkin Honzák odpovídá na otázky čtenářů ve středu 28. března od 14 hodin.
Aktualizovat reportáž
28. 3. 2018
Ptá se: Romana

Co vás nejčastěji inspiruje napsat blog? A celkově kdo je pro vás inspirací? Děkuji moc za to, co děláte.

Odpovídá: Radkin Honzák

Většinou něco, co se mnou pohne a pak mám spoustu nápadů, o nichž lidi okolo mě říkají, že jsou praštěné a mně se zdá, že stojí za to o nich uvažovat. A když píšete, tak je nutné těm úvahám dávat určitou formu a mít u toho kázeˇ. Mám znovu tisíc chutí se k některým vrátit. Třeba k dětskému nepochopení básničkových/písničkových textů, protože to je nekonečná zábava. Tuhle mi kolegyně prozradila, že dlouhé měsíce pátrala po tom, co to je to PŮRKO.

28. 3. 2018
Ptá se: Karel

Jakou nejlepší radu jste v životě dostal/dal?

Odpovídá: Radkin Honzák

Hlavně se nepodělat!
Rád posílám dál

28. 3. 2018
Ptá se: Jolma

Co si myslíte jako dlouhodobý pozorovatel společnosti o uplatnění "hierarchie smečky" v rámci lidské populace? Je snaha ignorovat ji správná?

Odpovídá: Radkin Honzák

Viděl jsem kdysi krásnou ilustraci opičí tlupy, kde v čelle byl KRÁL, pod ním ŠLECHTA a dole PROLETARIÁT a agrese se šířila podle zákona padajícího výkalu shora dolů a každý se proto snažil dostat výš. Stranou od tohoto společenského žebříku stál opičák, kterému říkali filosof, na aktivitách tlupy neměl moc zisků, ale taky na něj neplatily ty klacky shora. Jde o to vybrat si. Mně se role filosofa líbí.

28. 3. 2018
Ptá se: Martin

Dobrý den, co říkáte
spiritistům , esoterikům, Steinerovým antroposofistům, snahám genderu, snahám normalizování LGBT "manželství" -zítra má být v pořadu ČT - máte slovo - účastníte se také?
nalézáte v modlitbách nad Biblí odpovědi? co byste řekl na tuto:

-Římanům 1,16 :
16Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.Lidská zvrácenost17V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: „Spravedlivý pak bude žít z víry.“18Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.19Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil.20Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.21Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.22Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni.23Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů.24Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla,25když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.26Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě.27Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu.28Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.29Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti;30štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům;31nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní.32Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Jeremiáš:22Tak praví Hospodin:„Ať se mudrc nechlubí svou moudrostíani hrdina svým hrdinstvímani boháč svým bohatstvím.23Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím,že mě zná a že mi rozumí,neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství,právo i spravedlnost na zemi;ano, v tom mám zalíbení,praví Hospodin.“24„Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle25– s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele má neobřezané srdce.“10Bůh a modly1„Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský.2Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané.3To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor otesaný truhlářem,4ozdobený stříbrem a zlatem, zpevněný hřeby a kladivem, aby se nekácel.5Ty modly jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci.“6Nikdo není, Hospodine, jako ty!Jsi velikýa velikou mocí jsi pověstný.7Kdo by se tě nebál, Králi národů?Jen ty zasloužíš úctu!Mezi mudrci všech národůa ve všech jejich královstvíchnení nikdo jako ty.8Do jednoho jsou to nechápaví tupcia jejich nauky jsou pouhé nesmysly:dřevo,9tepané stříbro ze zámořía zlato dovezené z dálné ciziny.Ten výtvor truhláře a kovotepcepak oblékají purpurem a šarlatem –všechno je to dílo zručného umělce.10Ale Hospodin je pravý Bůh,je živý Bůh a věčný Král!Země se třese před jeho zlobou,národy neobstojí, když se rozhněvá.11Řekněte jim tohle: „Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!“12On ale svou silou stvořil zem,svou moudrostí vybudoval svět,nebe rozepjal svým rozumem!13Svým hlasem rozezvučí vody na nebi,od obzoru nechá stoupat oblaky;k lijáku připojuje blesky,vypouští vítr ze svých pokladnic.14Všichni ti tupci ničemu nerozumí,všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami,protože jejich odlitky jsou podvoda ducha v sobě nemají.15Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory;až na ně přijde čas zúčtování, budou zničeny.Blíží se vřava16Úděl Jákobův však není jako oni,neboť je všeho Stvořitel;kmen Izraele má za své dědictví,Hospodin zástupů se jmenuje.17Lide žijící v obleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země!18Neboť toto praví Hospodin: „Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této země jako z praku a dopustím na ně soužení, aby byli zajati.“19Běda mi, má rána bolí,mé zranění se nehojí!Říkal jsem si: Tuhle bolestjistě vydržím.20Teď ale je můj stan zničen,zpřetrhány všechny provazy.Děti mě opustily a jsou pryč,už není, kdo by můj stan vztyčil,kdo by postavil mé přístřeší.21Pastýři, ti tupci,se Hospodina neptali,a proto se jim nedaří –celé stádo se jim rozuteklo pryč.22Slyš, už přichází zpráva:Ze severní země se blíží vřava!Judská města se obrátí v trosky,kde žijí jen šakali.23Hospodine, vím,že nikdo nemá svou cestu v mocia že člověk po ní jdoucísvé kroky neřídí.24Trestej mě, Hospodine,ale spravedlivě,ne ve svém rozhněvání,ať mě nezdrtíš.25Vylij svou zuřivost raději na národy,které se k tobě neznají,vylij ji na kmeny,které se k tvému jménu nehlásí.Vždyť právě oni Jákoba spolykali,pohltili, zhltali,jeho domovinu zničili!11Porušili mou smlouvu1Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina:2„Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma.3Řekni jim – Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy,4kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z té tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte mě a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a já budu vaším Bohem.5Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem‘ – zemi, v níž dnes žijete.“„Amen, Hospodine,“ odpověděl jsem.6Hospodin mi řekl: „Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je.7Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, až dodnes jsem je naléhavě nabádal. Znovu a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte mě.‘8Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili.“9Hospodin mi řekl: „Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli.10Vrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat má slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci.11A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na ně neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale já je nevyslyším.12Jen ať si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstí.13Máš přece tolik bohů, Judo – jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi.14Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ně prosby a modlitby. Až ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším.15Co vlastně můj milý lidpohledává v mém domě?To chce dál s mnoha jinýmikout pikle?Může snad maso obětíodvrátit tvé neštěstí,aby ses znovu veselil?16Košatou olivou tě nazval Hospodin,krásnou a s pěkným ovocem.Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálí,její ratolesti zničí oheň!martin

Odpovídá: Radkin Honzák

nic

28. 3. 2018
Ptá se: Tereza R.

Dobrý den. Chystáte nějakou další knihu? Jaké jsou ohlasy na Psychosomatickou prvouku? Pro mě moc užitečná, děkuji a hezký den.

Odpovídá: Radkin Honzák

Děkuju, ohlasy jsou dobré, jen tu a tam si někdo postěžuje, že tam není o něm a o jeho chorobě. Chystám knihu o českých psychopatech, abych ukázal světu, že se nemáme za co stydět.

28. 3. 2018
Ptá se: David Čížek

Vážený pane doktore,

dokázal byste prosím nějakým způsobem definovat ducha dnešní společnosti (nejen u nás)? Jakým směrem se bude podle Vás dále vyvíjet?

Děkuji a přeji vše dobré
David Čížek

Odpovídá: Radkin Honzák

Dnes sebou nemám křišťálovou kouli, proto s klasikem:
Tak zle není jako bylo v mnohý zašlý čas,
přečkali jsme mnohou psotu, přečkáme ji zas!

28. 3. 2018
Ptá se: Viola

Dobrý den pane doktore,vzpomenete si na Vaše první setkání s jasným psychopatem?A jaké to bylo?Za jaký časový úsek se dá poznat,že jsme v blízkosti psychopata?
Děkuji za to,že jste.
Mějte se a smějte se i vdalších létech.V

Odpovídá: Radkin Honzák

Bylo to velkolepé, moc dobře jsme si popovídali o tarotu, zda osmička velké arkány je správně, nebo má být vyměněna s dvanáctkou.
Někdy to nepoznáte vůbec.

28. 3. 2018
Ptá se: MichaelaV

Dobrý den. V posledni době se věnuje psychosomatice velká pozornost což je jistě dobře, setkala jsem se ale s jednim názorem které mi přišly už jako dost silné kafe a ráda bych věděla co si o tom myslíte. Stále častěji je slyšet že za rakovinu si člověk do jisté míry sám- životním stylem, tendenci se sebeobětovat ( rakovina prsu), možna i určitým množstvím" zadržených" emocí které v sobě kumuluje. Ale slyšela jsem už i že za rakovinu dětí z psychosomatickeho hlediska jsou zodpovědní rodiče. Myslím že jsem to slyšele v jednom rozhovoru mudr. Klímovou. Jaký na to máte prosím názor?

Odpovídá: Radkin Honzák

To jsou takové kecy lidí, kteří si myslí, že oni jsou dokonalí a teď mají právo posuzovat všechno kolem sebe. Pochopitelně, že cestou životem děláme chyby, které se pak mstí, ale to je život ve své podstatě.

28. 3. 2018
Ptá se: Marcela

Dobry den, zajimalo by me, podle ceho si sebevrazi vybiraji misto, kde svuj cin spachaji. Specialne me zajima pripad sebevrazdy obesenim. Dekuji.

Odpovídá: Radkin Honzák

Od těch úspěšných se to nedozvíme, ti neúspěšní říkají, že to bylo proto, že tam to "bylo jisté" a jak je vidět, vůbec nebylo.

28. 3. 2018
Ptá se: martin

Dobrý den,
pozoruji ve společnosti, (ale i s mojí 80-ti letou maminkou), že nejsme schopni při pohledu na nějakou událost někam dojít v hovorech - každý mluvíme o svém a jen stupňujeme konflikt bez viditelných setkáních na něčem přínosném, někam pozitivně pro obě strany vedoucím. pokud se vyhýbáme ožehavému tématu nějaký čas jakoby klidový přetrvá než dojde opět k zajiskření opakováním něčeho co druhá strana nechápe.
je nějaká cesta krom těch konfliktů a jak z nich ven..?
Děkuji.martin.

Odpovídá: Radkin Honzák

Jednou zkusit hlavně poslouchat a slyšet.

28. 3. 2018
Ptá se: Zdeňka Rybářová

Ptám se doktora psychiatra ...je rozdíl mezi Alzhaimrovou chorobou a stařeckou demencí ?
Dá se to diagnostikovat na dálku ,podle toho jak se ten člověk chová ? Je takové chování omluvitelné ,když je to osoba veřejná ? Co se dá dělat ? Děkuji.

Odpovídá: Radkin Honzák

Když se rozpadne osobnost a jdou dolů rozumové funkce, je celkem jedno, jakou přesnou příčinu to má a na dálku to určitě poznat nelze.
Veřejná osoba je stejně jako veřejný dům vždy přesvědčena, že koná správně.

28. 3. 2018
Ptá se: Rybová

Pane doktore,otázku nemám,chci Vám jen říct,že si Vás velice vážím za Vaše postoje a smysl pro humor.

Odpovídá: Radkin Honzák

Velice Vám děkuju, je to milé pohlazení a je to moc fajn. Posílám srdečné pozdravy! A přání všeho dobra a občas i toho nejlepšího.

28. 3. 2018
Ptá se: Štorek Alexander, psychiatr na penzi

Milý pane kolego,
myslíte, že lze mezi dnešními mladými muži ještě nalézt chlapy?
Přeji hlavně zdraví.

Odpovídá: Radkin Honzák

Ale jo, se zdravou populací se potkávám ve škole, učím ve 4. ročníku na LF a jsou to stejní vrtáci jako jsme byli my.

28. 3. 2018
Ptá se: Benedikt

Pane doktore, zajima me Vas nazor na "Wim Hof Method", specielne ovladani imunitni reakce tela - pochopil jsem spravne, ze za potlaceni imunitni reakce muze adrenalin (coz by potvrzovalo, ze zpravidla onemocnim, kdyz se mi to hodi, ponivac ze me spadly starosti, a nikdy kdyz jsem v jednom kole), a hlavne me zajima, zda je uplatnovani takove metody spravne - prijde mi, ze potlaceni imunitni reakce na nemoc je jako kdyby byla cizi armada u hranic a my posilali vojsko na celopodnikovou dovolenou. Dekuji a preji mnoho zdravi!

Odpovídá: Radkin Honzák

Co já vím, tak Wim Hof se pohybuje i v extrémních podmínkách jako zdravý člověk, takže mu jeho metoda zřejmě nejen neškodí, ale prospívá. Ono je to všechno složitější než jen ADRENALIN.

28. 3. 2018
Ptá se: Vojta

Pane doktore, moc vás zdravím. Jaké téma ve vašem životě vyvolalo letošní rozjímání nad událostmi Velikonoc?

Odpovídá: Radkin Honzák

Pokud jde o osobní život, že jsem rád, že jsme se všichni Velikonoc dožili.

28. 3. 2018
Ptá se: Pavel Maleček

Pane Honzáku
Mám z rodiny i z komunální politiky drsnou zkušenost s lidmi odpovídající svým konáním vašemu popisu psychopata. Jak se jim efektivně bránit, či co učinit, aby své agresivity, upřesňuji verbální (fyzickou jsem utlumil) zanechali.
Děkuji za odpověď

Odpovídá: Radkin Honzák

Již Dale Carnegie řekl, že na to, abyste přesvědčil druhého, aby se choval nějakým způsobem, ho musíte přesvědčit, aby to chtěl.
Byly tu dva názory od církevních otců: vymítat ďábla nebo pěstovat Boh, aby na ďábla zbývalo stále méně místa.
Dávám přednost té druhé cestě; prakticky vytvářet ohniska radosti a dobra.

28. 3. 2018
Ptá se: Julie

Dobrý den pane profesore, mám vysokoškolsky vzdělané kamarády, kteří jsou obdivovatelé Zemana a Babiše. Jsem ta černá ovce, která nechápe jejich úžasnost. Proč jsou tak zaslepení ? Jsme generace, která zažila Palachův týden a oni jsou dál slepí.
Děkuji .

Odpovídá: Radkin Honzák

V našem rozhodování není nejdůležitější rozum, ale emoce. Jejich emoční svět je jinde, než je ten náš.

28. 3. 2018
Ptá se: Jaromír Spousta

Pane doktore, přeji hezký den.

Původně jsem se chtěl ptát na něco jiného, pak jsem si ale v prohlížeči všiml reklamy - "Single Russian Beauties Online - Chat Now" .
Dovedete si představit takovouto reklamu, kde by místo Russian bylo např.German ?

Jaromír Spousta.

Odpovídá: Radkin Honzák

Jéje, já mám bohatou představivost, já si umím představit i Single Inuit (former Eskimo) Girl. Jen mě zajímá, jestli by chtěly sem, nebo přilákat partnera TAM.

28. 3. 2018
Ptá se: Pavel S.

Dobry den pane doktore,

Vase nazory jak se drzet v kondici (i dusevne), tedy cvicit, otuzovat se, behat a podobne jiz znam a vim, ze to dost pomaha. Co byste ale doporucil tem, kteri se z nejakeho duvodu hybat nebo otuzovat nemohou, napriklad kvuli nemoci? Kdyz prevladne uzkost v takovych situacich, lze s ni nejak rozumne nakladat? Sprchovat se ledovou sprchou pri chripce neni zrovna nejlepsi napad.

Moc Vam dekuji za odpoved,
Pavel

Odpovídá: Radkin Honzák

Otužování patří do zdravého světa, při chřipce je dlužno a záhodno ležet. Zde z mé KOGNITIVNÍ POEZIE:
Jestliže máš horečku,
spěchej v pelech, blbečku!
V pelechu, v pelechu
najdeš útěchu.
I ve stavu vynucené pasivity, si lze PŘEDSTAVOVAT.

28. 3. 2018
Ptá se: Marie Kotrbová

Vážený pane doktore! Srdečně se bavím nejen Vašimi úžasnými texty, ale i tím, že do diskuzí k nim, které jsou zhusta psány asi Vašimi potencionálními pacienty, někdy i vstupujete. Z toho usuzuji, že ty výlevy i čtete a povětšinou moudře mlčíte...Ta otázka: co či kdo stojí za Vaším veskrze pozitivním přístupem k životu? Děkuji a přeji vše dobré.

Odpovídá: Radkin Honzák

Děkuju, myslím, že moje rodina a životní zkušenost.

28. 3. 2018
Ptá se: Baba Jaga

I já se v tuto prý škaredou středu připojuji k přání hezkého dne, pane doktore a ať se nám všem i svátky jara plně vydaří. Jak mnoho je nakažlivé dobro?

Odpovídá: Radkin Honzák

Upřímně: nevím. Myslím však, že dost. Zjistil jsem opakovaně a dlouhodobě, že lidi obecně raději páchají dobro, než zlo, jen toho nesmí být moc, to se pak leknou a hned jdou udělat nějakou hanebnost, aby si o nich nemysleli, že jsou blbí.

28. 3. 2018
Ptá se: Anna

Dobrý den, pane doktore. Jak si v dnešní zrychlené době vyvíjející na mladého člověka velký tlak, ať už v pracovní sféře, nebo skrze sociální sítě, uchovat duševní zdraví? Děkuji za jakoukoliv radu.

Odpovídá: Radkin Honzák

Stres tu byl vždy a jeho klasik, Hans Selye řekl, že BEZ STRESU BY NEBYL ŽIVOT.Když je tlak, mohu změnit lokál a jít jinam. Hlavně - si myslím - je nutné naučit se dojit KRÁVU RADOSTI. Dělat si několik radostí denně, dělat je lidem okolo a oni to někdy také oplatí (jen nepočítat, že vždycky).

28. 3. 2018
Ptá se: Mard

Dobrý den pane profesore, jak se co nejefektivněji bránit pocitu, že doba nestojí za nic? Přestat se dívat na televizní zprávy na ČT? Podotýkám že barrandovské kanály nesleduji kvůli duševní hygieně, nedělalo mi to dobře.

Odpovídá: Radkin Honzák

Vážený pane Marde,
každá doba měla své nedostatky a mládež byla strašná už za Sokrata (pokud byl náhodou střízliv). Hic Rhodos, hic salta!

28. 3. 2018
Ptá se: Miroslav Paloucek

Dobrý den pane doktore,
Nemohu než ocitovat část vašeho blogu

"Vzhledem k době a prevalenci výskytu už to dávno není módní exces, je to jistá uniforma a já se ptám, co její vojandy tím chtějí říct, je to odhánění potenciálních nápadníků, nebo naopak jejich rafinované přitahování odhalením kolene? Je to neverbálně vyjádřený výrok: Kašlem na to, abychom se o něco staraly? Nebo je to symbol jejich rozervané duše? Protest "utlačované většiny" (s tlačeným a stlačeným - na úrovni tlačenky neboli špekbuřtu - arcibiskupem Dukou)? Pomyslely někdy ty dámy, že vypadají jako pozdní ilustrace k textu, který říká: Neber si synečku, ze dvora cerečku,… ona má sukničky ucouraný všecky?"

Je to velmi zajímavé pojednání. Ale nenapadlo vás, že to ty dívky nosí...prostě protože mají pocit že jim to sluší? Nechci se dívek nosících roztrhané kalhoty dotknout....ale obvykle se módní věci nenosí proto aby něco konkrétního vyjadřovali (pokud myslíme samozřejmě mainstreamovou módu, móda emmo, hippie, nebo metal apodobné je něco jiného, tam to skutečně jistou uniformou je) Obvykle lidi nosí oblečení, protože se chtějí líbit, chtějí být šik. Nikdo nejde do obchodu s tím že si koupí novou bundu za 5 tisíc, která vyjadřuje, že nemá rád já nevím Zemana, Komunisty nebo válku na Ukrajině. A bych řekl pravdu, náhodou to těm dívkám které se snaží šik být, docela sluší, ať už mají kostýmky nebo roztrhané džíny.

Odpovídá: Radkin Honzák

No dobrá, já jim to neberu, já se jen ptám, PROČ si myslí, že jim to sluší a zda to je jiný důvod, než že jdou ve stádu.

28. 3. 2018
Ptá se: Jaroslav

Dobrý den, jste jednou z mála světlušek pokřivené společnosti a moc děkuji za Vaši píli a laskavé slovo.
Chci vědět z čeho čerpáte energii, žijíc v tom všem co se v téhle době děje ??
Díky a hodně zdraví do dalších úderů do klávesnice...
J

Odpovídá: Radkin Honzák

Nemyslím, že bych byl "z mála", jsem jen rozeřvaný, takže jsem slyšet. Měl jsem v životě štěstí, mám úžasnou ženu, bezvadné děti i vnučky, mám bezvadné lidi kolem sebe jen mě mrzí, že už se necítím na nějakého nového psa, protože, jak napsal básník: Čas všude ryje nehtem zlým a déšť ty čáry v maltě drolí...
Máte dvě možnosti, jak se stavět k okolnostem: budˇje změnit, nebo, když to není možné, je přijmout. Přežil jsem válku, přežil jsem reálný socialismus, nezbývá než přežít taky blahobyt. A to je lepší s veselou myslí, byť by byla jen napůl zdravá.

 

Právě se děje

před 37 minutami

Nové radní České televize poslanci nezvolili. Není jasné, kdy se k volbě znovu dostanou

Sněmovna v úterý čtveřici členů Rady České televize nevolila. Předseda opozičního klubu lidovců Jan Bartošek si po zhruba půlhodinové debatě k výběru televizních radních vzal přestávku do konce jednacího dne, poslanci se opět sejdou ve středu. Kdy bude výběr členů rady pokračovat, není jasné.

K odkladu volby vyzývá část opozice i Senát. Mezi adepty jsou i lidé, kteří podle kritiků představují ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize. Pirát Tomáš Martínek dnes neprosadil návrh, aby výběr pokračoval až potom, co sněmovní volební výbor posoudí výtky senátní mediální komise. Bartošek zase chtěl, aby se výbor zabýval zákonností postupu nynější členky televizní rady Hany Lipovské.

Zdroj: ČTK
Další zprávy